google-site-verification: googlef09bd3120028a90f.html google-site-verification=BPyJWLh0_FqZOOQh9d8ya1au8wbbn_efhFN0r_ZaO4A
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Producenci
Regulamin

 REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO

MIKIRAD Grzegorz Kicior

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.esklepmedyczny.com.pl, składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówień towarów Kupującemu , uiszczania przez Kupującego opłaty za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania
i rozpatrywania reklamacji.

§ 1 Definicje.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Sprzedawca - MIKIRAD Grzegorz Kicior, 26-600 Radom, Małopolska 16, NIP 9481081257, Regon 670940945, tel. 48 3830885 (wew. 110), e-mail handel@mikirad.com.pl

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierajacą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego  Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej.

Strona - Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również "stronami".

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Informacja - informacja o produkcie znajdująca się w opisie w karcie produktu przy jego zdjęciu.

Konto kupującego - oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonania przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Konsumenta.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, która jest niezbędna do możliwości przeglądania historii zamówień Kupującego.

Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

Czas realizacji zamówienia - czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

Dokument sprzedaży - rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury vat lub paragonu.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Forma płatności - sposób uiszczenia opłaty za zamówiony towar wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

Forma dostawy - sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

Formularz zamówienia - dostępny na stronie Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru.

§ 2 Rejestracja.

 1. W celu utworzenia Konta Kupującego, Kupujący jest obowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.esklepmedyczny.com.pl.
 3. W celu Rejestracji, Kupujacy powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony prze Sprzedawcę na Stronie sklepu. Podczas Rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło.
 4. Do rejestracji Konta Kupującego niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu, o czym Kupujący jest informowany podczas wypełniania formularza rejestracji.
 5. Rejestracja Konta Kupującego służy tylko i wyłącznie możliwości wglądu do historii zamówień oraz ułatwieniu procesu składania kolejnego zamówienia.
 6. Kupujący może w każdej chwili zmienić dane swojego Konta bądź zrezygnować z konta Kupującego i usunąć je po zalogowaniu się bądź skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą.

§ 3 Zamówienia.

 1. Sklep internetowy esklepmedyczny.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet. Wszystkie zamówienia są przyjmowane   poprzez stronę internetową bądź telefonicznie pod numerem 48 3830888 (wew.110).
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie jest przez Kupującego  skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
 3. Wszystkie towary oferowane  w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych  oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Ceny wszystkich towarów w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek vat) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia.
 5. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru każdorazowo podawana jest przy składaniu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu odbywa się poprzez: dodanie wybranego towaru do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacje regulaminu. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia.
 8. Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub faktury vat i jest on dostarczany wraz z formularzem odstąpienia od umowy, drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej bądź na życzenie klienta w formie papierowej na podany przez Kupującego adres.
 9. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu lub numeru telefonu, zamówienie po 5 dniach zostaje anulowane.
 11. W przypadku nieopłaconego zamówienia przez Kupującego, zamówienia po 10 dniach zostaje anulowane.
 12. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 13. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez MIKIRAD Grzegorz Kicior danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
 14. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 - 7 dni, gdy wysyłka będzie gotowa Kupujący zostanie powiadomiony na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. 

§ 4 Formy płatności.

Sklep oferuje następujące formy płatności:

 1. Gotówka / pobranie,
 2. Wpłata na konto bankowe: MIKIRAD  Grzegorz Kicior, 26-600 Radom, Małopolska 16, ING Bank Śląski: 57 1050 1793 1000 0092 7490 4722,
 3. Płatności elektroniczne.

Operatorem płatności elektronicznych jest BlueMedia S.A.

Sklep obsługuje karty płatnicze typu: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, MasterCard Electronic.

 § 5 Dostawa towaru. 

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.esklepmedyczny.com.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 3. O ile Kupujący nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie dwóch dni roboczych, od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar.
 4. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz umożliwia odbiór osobisty towaru w swojej siedzibie pod adresem: 26-600 Radom, Małopolska 16.
 5. Koszt dostawy ponosi Kupujący i jest on podawany przy składaniu zamówienia.
 6. Koszty dostawy towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są ustalane indywidualnie.
 7. Koszty wysyłki towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą: 
 • płatność przelewem i płatności elektroniczne - 23 zł brutto.
 • płatność za pobraniem - 29 zł brutto.
 • darmowa dostawa przy zamówieniu o wartości 500 zł brutto. 

§ 6 Odstąpienie od umowy.

 1. Kupujący będący Konsumentem bądź Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu do umowy. Jeżeli Kupujący  wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do tego regulaminu drogą e-mailową (handel@mikirad.com.pl) bądź listownie na adres Sprzedawcy (26-600 Radom, Małopolska 16)
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres siedziby Sprzedawcy: 26-600 Radom, Małopolska 16.
 9. Jeżeli towar dostarczono Kupującemu będącemu konsumentem do miejsca jego zamieszkania w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Wszelkie reklamacje i zwroty prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: handel@mikirad.com.pl bądź adres: MIKIRAD 26-600 Radom, Małopolska 16,

 


Formularz odstąpienia od umowy zakupu (do pobrania)

 FORMULARZ ZWROTU

 

§ 7 Reklamacje Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.esklepmedyczny.com.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
 2. Za wady fizyczne lub prawne towaru, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem - na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. Ponadto towar powinien być dostarczony w opakowaniu, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli: a) zostało ono przeprowadzone przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; b) niewłaściewie zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego wynikało z błedów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecia.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że terminm przydatności Towaru do użycia, okreslony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególnosci koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązny do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera go na swój koszt.
 11. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lube Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu do umowy, gdy: a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową; b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;  c) brak zgodności Towaru z umową wystąpuje nadal; d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika wyraźnie , że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub zwrotu, nie później niz 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny bądź zwrotu.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiąbiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 8 Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) Z
  łożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
  b) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuniecia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę, w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiebiorcy.
  c) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedazy Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemozliwe lub w porównianiu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z Umową sprzedazy wymagałoby nadmiernych kosztów.
  Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz nie wczesniej niz przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
 5. Wszelkie reklamacje związne  z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ma 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji zwiazanej z realizacja Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.


§ 9  Ochrona prywatności.
 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest "umowa sprzedazy lub działania podejmowane na żądanie Kupujacego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikirad Grzegorz Kicior, ul. Małopolska 16, 26-600 Radom. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: mikirad@mikirad.com.pl

 2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  a. Zawarcia i wykonania umowy/usługi oraz realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
  b. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
  c. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  d. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
  e. W celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: a. podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, b. instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, c. podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, d. kurierzy, e. firma świadcząca usługi rachunkowe, f. dostawcy oprogramowania, g. dostawcy firm hostingowych, h. właścicielportalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu: 
  a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  d. prawo do przenoszenia danych,
  e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  g. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

        §  8 Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujego prawa, szczególnie ustawa "o prawach konsumenta" z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Składając zamówienie Kupujacy akceptuje powyższy regulamin.

       

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl